1. Удирдахуйн ухаан

"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail."

~ Ralph Waldo Emerson

 

“Óðàãø öýëèéõ çàìààð á¿¿ ÿâ. Õàðèí õýíèé ÷ ìºð ãàðààã¿é òýð ãàçàð ëóó ÿâæ áóñäàä çàì ãàðãàæ ºã.”

-Ðàëüô Âàëäî Ýìýðñîí

"Real leaders are ordinary people with extraordinary determination. "

~ Unknown

“Æèíõýíý óäèðäàã÷ ãýäýã åð áóñûí øèéäâýð ãàðãàäàã æèðèéí õ¿ì¿¿ñ áàéäàã.”

-Õýí õýëñýí íü òîäîðõîéã¿é

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has."

~ Margaret Mead      

 

“Àãóó ñýòãýìæòýé, ¿çýë áîäîëäîî ¿íýí÷ º÷¿¿õýí á¿ëýã õ¿ì¿¿ñ ë äýëõèéã ººð÷èëæ ÷àääàã ãýäýãò õýçýý ÷ á¿¿ ýðãýëç. Óãààñàà ë òèéì áàéñàí, òèéì áàéñààð ÷ èðñýí þì. “

-Ìàðãàðåò Ìýä

John C. Maxwell Leader Quote:

"A big man is one who makes us feel bigger when we are with him."

~ John C. Maxwell

 

“Àãóó õ¿í ãýæ áóñàäòàé õàìò áàéõäàà òýäíèéã ººðñäèéã íü àãóó õ¿í áîëãîæ ìýäð¿¿ëäýã õ¿íèéã õýëäýã.”

-Äæîí Ê.Ìàêñâåëë

 

"Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it. "

~ Dwight D. Eisenhower

“Óäèðäàõóéí óõààí ãýäýã ººðèéí õèéõèéã õ¿ññýí ç¿éëýý ººð íýã õ¿íýýð ñàéí äóðààð íü  õèéëãýõ óðëàã þì.”

-Äâèò Ä.Àéçýíõàóð

 

"The leader is best,
When people are hardly aware of his existence,
Not so good when people praise his government,
Less good when people stand in fear,
Worst, when people are contemptuous.
Fail to honor people, and they will fail to honor you.
But of a good leader, who speaks little,
When his work is done, his aim fulfilled,
The people say, 'We did it ourselves.'"

~ Lao Tzu

 

“Áóñäàä òýð áîëãîí ìýäýãääýãã¿é óäèðäàã÷ õàìãèéí øèëäýã íü

Áóñäààð ìàãòóóëæ áàéãàà óäèðäàã÷ ñàéí  íü

Áóñäûã àéëãàæ áàéãàà óäèðäàã÷ ìóó íü

Áóñäààð æèãø¿¿ëæ áàéãàà óäèðäàã÷ õàìãèéí äîðä íü

Áóñäûã õ¿íäëýõã¿é áîë òýä ÷ ÷àìàéã õ¿íäëýõã¿é.

Æèíõýíý ñàéí óäèðäàã÷ ãýäýã áàãà ÿðüæ èõ õèéäýã.

Õàðèí ò¿¿íèéã çîðèëãîäîî õ¿ðñýí öàãò õ¿ì¿¿ñ “Áèä ¿¿íèéã õèéñýí” ãýæ õýëíý..”

-Ëàî Ö¿

 

 

"Eagles don't flock - you have to find them one at a time. "

~ H. Ross Perot

 

“Á¿ðãýä ñ¿ðãýýðýý áàéäàãã¿é. Òèéìýýñ òýäíèéã íýã íýãýýð íü îëîõ õýðýãòýé. “

-Õ.Ðîç Ïåðîò

 

"Not the cry, but the flight of the wild duck, leads the flock to fly and follow."

~ Chinese Proverb

“Çýðëýã ãàëóó ãóàãà÷èñíààðàà áóñ õàðèí ýõýëæ íèññýíýýðýý áóñäûãàà äàãóóëæ ÷àääàã. ”

-Õÿòàä ç¿éð ¿ã

 

"Nobody rises to low expectations."

~ Calvin Lloyd

“Õýí ÷ º÷¿¿õýí þìíû òºëºº áîñîõã¿é.”

-Êýëâèí Ëîéä

 

"The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it. "

~ Theodore Roosevelt

 

“Øèëäýã óäèðäàã÷ ãýäýã õ¿ññýí ç¿éëýý õèéëã¿¿ëýõèéí òóëä ñàéí õ¿ì¿¿ñèéã ñîíãîõ íàðèéí ìýäðýìæòýé áàéõûí çýðýãöýý òýäíèéã àæëàà õèéæ áàéõ ¿åä íü õîøóó ä¿ðýõã¿é áàéõ õàíãàëòòàé òýâ÷ýýðòýé áàéõ ¸ñòîé.”

-Òåîäîð пçâýëò

 

"Leadership is the capacity to translate vision into reality. "

~ Warren G. Bennis

 

“Óäèðäàõóéí óõààí ãýäýã àëñûí õàðààã áîäèò ç¿éë áîëãîí õºðâ¿¿ëýõ ÷àäâàð þì. ”

-Âàððåí Ã.Áåííèñ

"It is better to have one person working with you, than three working for you. "

~ Unknown

“Òàíû òºëºº àæèëëàäàã ãóðâàí õ¿í áàéñíààñ òàíòàé õàìòðàí àæèëëàäàã ãàíö õ¿í áàéñàí íü äýýð. ”

-Íýð íü ¿ë ìýäýãäýõ õ¿í

 

"Lead me, follow me, or get out of my way."

~ General George Patton

“Óäèðä, äàãà, ýñâýë çàìààñ çàéë. ”

-Æåíýðàë Äæîðæ Ïýòòîí

 

"Leaders aren't born, they are made. "

~ Vince Lombardi

“Óäèðäàã÷èä òºðäºãã¿é, õàðèí á¿òýýãääýã. ”

-Âèíö Ëîìáàðäè

 

"Leadership is action, not position."

~ Donald H. McGannon

“Óäèðäàõóé ãýäýã ¿éëäýë áîëîõîîñ áàéð ñóóðü áèø.”

-Äîíàëä Õ.Ìàê Ãýíîí

 

"A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd."

~ Max Lucado

 

“Íàéðàë õºãæèì óäèðäàõ ãýæ áàéãàà õ¿í ¿çýã÷èä ð¿¿ íóðóóãàà õàðóóëàõ ¸ñòîéã ñàíà.”

-Ìàêñ Ëóêàäî

 

"Leaders must be close enough to relate to others, but far enough ahead to motivate them."

~ John C. Maxwell

“Óäèðäàã÷èä áóñàäòàé õàðèëöàõäàà àëü áîëîõ îéðõîí áàéæ, òýäíèéã õºäºëãºõ人 àëü áîëîõ õîë áàéõ õýðýãòýé.”

 

" Example is not the main thing in influencing others, it is the only thing. "

~ Albert Schweitzer

“¯ëãýð äóóðèàëàë ãýäýã áóñäàä íºëººëºõ ãîë õ¿÷èí ç¿éë áóñ óãààñàà öîð ãàíö  õ¿÷èí ç¿éë þì.”

 

"Leadership is about capturing the imagination and enthusiasm of your people with clearly defined goals that cut through the fog like a beacon in the light. "

~ Unknown

 

“Óäèðäàõóéí óõààí ãýæ ººðèéí õ¿ì¿¿ñèéíõýý óðàì çîðèã, òºñººëëèéã áàðèí àâ÷ òîäîðõîé çîðèëãûí òºëºº ìàíàí äóíäóóð ç¿ñýí óðàãøëàõ ãýðýëò öàìõàã áàéíà ãýñýí ¿ã. ”

--Òîäîðõîéã¿é--

 

Энэ блог таалагдаж байвал дэмжээд доод зургийг 1 дарчихаарай.

Сэтгэгдэлүүд:

Одоогоор сэтгэгдэл бичигдээгүй байна. Та бичвэл анхных нь болно.

Сэтгэгдэл үлдээх:

Таны нэр:
И-мэйл:
нийтэд харагдахгүй
Вэб:
оруулах албагүй
Сэтгэгдэл:
Дуурайлган
бич
CAPTCHA Image Дуут хувилбар
Reload Image

Энэ нь спамаас хамгаалах нэг хэлбэр болно. Нэвтэрсэн үедээ сэтгэгдэл бичихэд энэ гарахгүй.